>

Prijava vrijednosnog iznosa carinskom organu

 

Shodno odredbama tačke iii odluke o iznošenju strane gotovine i čekova ("službene novine FBiH", broj 58/10), te shodno odredbama člana 3. Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti ("službeni glasnik RS", broj 16/05 i 15/07) fizičko lice sa prebivalištem u BiH može pri prelasku državne granice iznositi stranu gotovinu i čekove u vrijednosti 2500 eur, te dodatnih 2500 eur uz predočenje dokaza da je stranu gotovinu podigao sa svog deviznog računa, devizne štedne knjižice ili da ih je kupio kod ovlaštene banke. Iznos preko gore navedene vrijednosti mora se prijaviti carinskom organu.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji