>

Bankarske usluge

Krajnji datum dostave: 04.11.2008. do 12:00
Datum otvaranja: 04.11.2008. do 12:30


Tender nije aktivan !

Obavjestenje o nabavci, bankarske 2008.pdf

Datum: 15.10.2008.

Predmet: Pitanja i odgovori za tender „Bankarske usluge“

 

Q: Koji je tačan rok zastarijevanja dokumentacije?
A: Tačan rok je 60 dana od dana izdavanja dokumenta, za svu dokumentaciju

Q: Da li je Nacrt ugovora sastavni dio tenderske dokumentacije?
A: Nacrt ugovora nije sastavni dio tenderske dokumentacije i isti će biti sačinjen nakon odabira ponuđača, na osnovu ponude i uslova iz tenderske dokumentacije. 

Q: Koji je dokument validan dokaz za ispunjavanje uslova preferencijalnog tretmana domaćih ponuđača?
A: Izjava ponuđača kao što je navedeno u Aneksu 6 tenderske dokumentacije.

Q: Kako popuniti Obrazac za cijenu ponude?
A: Ponuđač popunjava jediničnu cijenu, procentualno izraženu proviziju ili kamatu. To se množi sa količinom, dodaju se potrebni porezi, i na kraju se sve sabira (ili oduzima u slučaju kamata) i dobija se ukupna cijena ponude za lot.

Q: Kako popuniti tačke 3. i 4. Aneksa 6 tenderske dokumentacije?
A: U skladu sa ukupnom cijenom iz Obrasca za cijenu ponude, za svaki Lot pojedinačno.

Q: Da li je potrebno uvjerenje o nekažnjavanju/potvrda o nevođenju krivičnog postupka za odgovornu osobu?
A: Ne. Potrebna je odgovarajuća potvrda za pravno lice (banku).

Q:  Šta tačno podrazumijeva Dozvola za obavljanje deviznog platnog prometa?
A: Rješenje od nadležne Agencije za obavljanje registrovane djelatnosti je dovoljan dokaz.Dana 24.10.2008.

Q: Koliko dobavljača će se birati po svakom LOT-u?
A: Ugovor će se dodjeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu ponudu po lotu. Dakle, jedan.

Q: Dali je potrebna garancija za isvršenje ugovora?
A: Ne, garancija nije potrebna.

Q: Na šta se odnosi skraćenica „opr“?
A: Na finansijsku operaciju, ili konkretnije transakciju.

Q: U LOT-u 3. navedeni su vremenski rasponi oročenja. Pošto se kamate razlikuju za oročenja unutar raspona, koje vrijednosti treba uzeti?
A: Treba uzeti maksimalne vremenske periode, dakle 6,12, 24, i preko 24 mjeseca.

Q: U LOT-u 4. stavka 4. na kakve se operacije misli?
A: Misli se na klirinške naloge.

Q: Da li je neophodno popuniti tačku 3. Aneksa 6., s obzirom da je banka popunila OCP?
A: Da, obavezno je popuniti navedenu tačku, i to za svaki LOT posebno.

Q: U OCP-u potrebno je izraziti kamate mjesečno. U bankarstvu se kamate obično izražavaju na godišnjem nivou. Da li ovo znači da se banka obavezuje da kamate isplaćuje mjesečno?
A: Ne. Kamata u redu 5. se matematički izražava na mjesečnom nivou radi jednoobraznosti obrazaca. Banka zadržava način obračuna i isplate prema svojim procedurama.

Q: Kako popuniti bruto cijenu stavke 1.1 LOT-a 2?
A: Da bi ste dobili ukupnu cijenu za ove stavke, trebate dati Vašu proviziju izraženu procentualno, kao i minimalnu proviziju izraženu u apsolutnom iznosu. Zatim apsolutni iznos provizije dobijete iz navedenog broja KM (što je projekcija našeg godišnjeg prometa) i saberete sa umnožkom iznosa Vaše minimalne provizije i broja koji smo mi naveli. Tako na primjer, ako je Vaša provizija Y%, Vaša minimalna provizija X KM, a ukupna cijena stavke Z, za stavku 1.1 koristite formulu: (3.000.000 x  Y% )  +   (160 x X) = Z KM

 

">DOWNLOAD TENDER