>

Ponovna objava: vozilo za fekalije i vozilo za vodu

Krajnji datum dostave:
Datum otvaranja:


Tender nije aktivan !


Organizacija
J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO”d.o.o. Sarajevo

Kontakt-osoba
Samra Pehilj

 

Adresa
Kurta Schorka 36

Poštanski broj
71210

Grad
Sarajevo

Identifikacioni broj
4200068970001

Telefon
+387 33 289 206 ili +387 33 289 200

Faks
+387 33 289 201

Elektronska pošta (e-mail)
direkcija@sarajevo-airport.ba

Internet adresa (web)
www.sarajevo-airport.ba

I.2.          ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
 Kao pod I.1. , a sva pitanja vezana za predmetno nadmetanje se moraju dostaviti pismenim putem (fax-om) i to   
najkasnije 10 (deset) dana prije dana otvaranja ponuda.                                              

I.3.          ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA
 Kao pod I.1.                                                         

I.4.          ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
 Kao pod I.1.                                                         

I.5.          VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN )

                Javno preduzeće na entitetskom nivou                                                           
                                
Odjeljak II:           PREDMET UGOVORA
 
II.1          VRSTA UGOVORA:
                                                                                               
                Robe                                      
                                               
II. 2.        DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN)  

Ne                                                                                           

II.3.         NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN
KOD UGOVORNOG ORGANA


LOT 1.  Vozilo za fekalije
LOT 2 . Vozilo za  vodu

II.4 OPIS PREDMETA UGOVORA
 
Definisan tenderskom dokumentacijom.

 

II. 5.        UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA
 


LOT 1.  Vozilo za fekalije..................1 kom
LOT 2 . Vozilo za  vodu ....................1 kom

II. 6.        MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
 


J. P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo.

 

II. 7.        PODJELA NA LOTOVE

                Da                                                          
             
             Ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili  za oba Lota.
               NAPOMENA: Na koverti naznačiti za koji Lot se dostavlja ponuda i naziv lot-a.                                                                   
 
II. 8.        PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN)
               
               Ne

 

II.9          TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
                               
               Započinje danom potpisivanja Ugovora.

 

Odjeljak III:          PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
 

III.1.  IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član16 ZJN)

 1. Bezuslovna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude, prihvatljiva za kupca, u iznosu od 1% od vrijednosti ponude , sa rokom važnosti opcije ponude plus 15 dana .

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član16 ZJN)

 

 1. Ovjerena izjava ponuđača  da će, ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena, osigurati garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu 10% vrijednosti ponude, sa rokom važnosti : rok isporuke + 30 dana.

 

III. 5.       USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

- Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana  za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isključena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema članu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04) što dakazuju potvrdama/uvjerenjima izdatim u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj su registrirana, ne starije od 90 dana , original ili ovjerena kopija i to:

 1. Potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,
 2. Potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama za socijalno osiguranje za svoje zaposlenike (PIO i zdravstveno osiguranje);
 3. Potvrda/uvjerenje da ponuđač nije pod stečajem ili pred likvidacijom,
 4. Potvrda/uvjerenje da odgovorno lice ponuđača nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude,
 5. Potvrda/uvjerenje da odgovorno lice ponuđača nije proglašeno krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od 5 (pet)godina , koji je prethodio datumu podnošenja ponude,

 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI ( član 24. ZJN)

 1. Naziv i tačna adresa ponuđača (ovjerena kopija ne starija od 90 dana),
 2. Rješenje o upisu u sudski registar ili neki drugi dokaz za registraciju u relevantnim profesinalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost ( ovjerena kopija ne starija od 90 dana),
 3. Porezni i identifikacijski broj ponuđača ( ovjerena kopija ne starija od 90 dana),

 

III.7.        USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

 1. Potvrda banke o solventnosti ponuđača, original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana,.
 2. Cijena – ponude će biti izražena u KM ili u EUR-ima, preračunata po kursu Centralne banke BiH , na dan otvaranja ponuda, sa svim troškovima i dažbinama, na paritetu DDU aerodrom Sarajevo.
 3. Ovjerena i potpisana izjava ponuđača da će ukoliko bude odabran prihvatiti plaćanje po kvalitativnom prijemu vozila na aerodromu Sarajevo u roku  do 15 dana.

 

III. 7.       USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

 1. Obezbjeđen servis i rezervni dijelovi,
 2. Rok isporuke,
 3. Garancija na robu i rezervne dijelove,
 4. Referens lista,
 5. Popunjena ovjerena i potpisana tehnička specifikacija, koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
 6. Opcija ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda.

 

NAPOMENA:
- Stavke od 1 do 19  priložiti hronološkim redom.

 

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1.      VRSTA POSTUPKA:

Otvoreni.
                                               
IV. 2.      KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):
               
             Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu)
                                
1)  Tehničke karakteristike                                                                                  učešće                   30                     %
2)  Cijena                                                                                                      učešće                   30                     %
3)  Servis i rezervni dijelovi                                                               učešće                   15                     %
4)  Garancija na robu i rezervne dijelove                                                     učešće                  10                       %
5)  Rok isporuke                                                                                           učešće                  10                       %
6)  Plan obuke                                                                                               učešće                   5                        %

 

IV. 3.      PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

               Da

IV. 4.      USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

Detaljnije informacije vezane za predmetno nadmetanje se nalaze  na web stranici  Međunarodnog aerodroma "SARAJEVO”d.o.o. Sarajevo, www.sarajevo-airport.ba

IV.5.       ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
              (ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

            Na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine ili na engleskom jeziku.

 

IV. 6.      ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

  Do 08.08.2006.godine do 12,00 sati na protokol aerodroma Sarajevo sa naznakom Ponuda.za ......( navesti naziv LOT-a ) , ne otvaraj, adresa ponuđača, tel. fax, kontakt osoba.       
                                                

IV.7.       MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120  dana od dana otvaranja ponuda

IV. 8.      DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA  (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

Datum     08.08.2006. godine u  14,00 sati u prostoriji Upravne zgrade aerodroma, soba 071.
Napomena: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo predstavnici ponuđača koji su upoznati sa ponudom, uz predočenje pismenog ovlaštenja.                          
                                         
               

Odjeljak V:           DODATNE INFORMACIJE

 

 


 

 

Specifikacija za vozilo za fekalije
Specifikacija za vozilo za vodu
">DOWNLOAD TENDER