>

31.08.2016 Unapređenje vizuelnog identiteta Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Unapređenje vizuelnog identiteta, jedan je od važnih koraka na putu razvoja Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koji posljednjih mjeseci kontinuirano radi na unapređenju kompletnog poslovanja i podizanja nivoa usluga za sve svoje korisnike.

 

 

Već su u toku, a u narednom periodu planiraju se i intenzivirati, aktivnosti u smjeru poboljšanja vizuelnog identiteta Aerodroma Sarajevo u skladu sa visokim svjetskim standardima. Ove aktivnosti imaju za cilj osigurati prepoznatljivost i uspješnost poslovanja ovog preduzeća, ne samo u BiH, nego u cijelome svijetu.

 

„Novi vizuelni identitet rezultat je težnje da idemo u korak s vremenom, ali i da pratimo želje i potrebe naših korisnika usluga“, izjavio je Direktor Društva ovog preduzeća, Armin Kajmaković.

 

U skladu s tim, Uprava Međunarodnog aerodroma Sarajevo oformila je poseban tim koji će u narednom periodu raditi na izradi prijedloga grafičkih standarda, s ciljem utvrđivanja ujednačenih pravila i primjera primjene vizuelnog identiteta, smjernica koje je potrebno poštovati pri upotrebi primarnih i sekundarnih grafičkih, vizuelnih i drugih elemenata identiteta, te osigurati dosljedan izgled u javnosti svega što se povezuje sa djelatnošću Međunarodnog aerodroma Sarajevo i što učvršćuje njegov imidž i prepoznatljivost u zajednici.

 

Pored toga, utvrđena je i Politika oglašavanja, kojom su utvrđene smjernice, čijom će se primjenom onemogućiti  objavljivanje bilo koje vrste neprimjerenog oglasa, reklame, audio i video materijala u kompleksu Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

 

Osim gore navedenih aktivnosti, već su učinjeni i određeni konkretni koraci, pa je tako u ovom segmentu izvršeno postavljanje novog svjetlećeg naziva i logotipa Međunarodnog aerodroma Sarajevo na glavnu terminalnu zgradu, što nesumnjivo doprinosi njenom modernijem i otvorenijem izgledu.

 

Nakon finaliziranja većeg dijela radova u prostoru za dolaske glavne terminalne zgrade, postavljen je i print sa setom fotografija, koje predstavljaju i promovišu prirodnu i kulturu baštinu naše zemlje, kao i njene turističke ljepote. Print obuhvata fotografije Starog mosta u Mostaru, panoramske fotografije Sarajeva, Plivskog vodopada u Jajcu, Ramskog jezera, rijeke Une i drugih ljepota BiH.

 

 

 

Ove aktivnosti će u narednom periodu biti dodatno intenzivirane, prateći i dinamiku realizacije planiranih razvojnih projekata, čija će realizacija u određenom stepenu uvjetovati provođenje aktivnosti na daljnjem unapređenju vizuelnog identiteta Međunarodnog aerodroma Sarajevo.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji