Skupština

Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 20/2016, 3/2017, 9/2017, 69/2017 i 96/2017)uređeno je da pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Vlada Federacije ostvaruje putem punomoćnika, koji je u svemu dužan postupati u skladu sa dobijenim obavezujućim uputama Vlade Federacije.

Vlada Federacije učešća u radu i odlučivanju skupštine učestvuje neposredno ili putem resornog ministarstva, te za svaku sjednicu skupštine punomoćniku daje punomoć u pisanom obliku, sa obavezujućim uputama za glasanje.

Resorno ministarstvo je Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH.